Par mums

Vissenākās amata prasmes ir dziļi iesakņojušās latviešu un lietuviešu tautas dzīvē. Senvēstures un iepriekšējo paaudžu meistaru iedvesmoti, daudzu arodu pratēji Latvijas un Lietuvas robežas abās pusēs dažādos materiālos darina acīm un sirdij tīkamas, praktiski izmantojamas lietas.

Diemžēl, ritot laika ratam un seno amatu meistariem aizejot aizsaulē tiek zaudētas gadu simtiem uzkrātās seno amatu prasmes. Zaudējot seno amatu prasmes ikviena tauta zaudē arī daļu savas identitātes.  

Pateicoties keramiķes Andas Svarānes iniciatīvai un uzņēmībai, Zasas pašvaldības un citu domubiedru atbalstam 2001.gadā Zasas vidusskolas pagraba telpās tika atvērta Jēkabpils mākslas skolas filiāle, kuras viens no pamatdarbības mērķiem ir izzināt, saglabāt un popularizēt seno Sēļu kultūru.

pagrabins

Jēkabpils mākslas skolas Zasas filiāle

Lai arī lielākā daļa no sēļu apdzīvotās teritorijas atrodas Latvijā, sēļu kultūras tradīcijas tiek koptas arī Lietuvā. Kopš 2002.gada vasaras Latvijas - Lietuvas mākslinieku plenēra, kas norisinājās Zasā un kuru organizēja biedrība "AllaPrima", aizsākās cieša sadarbība starp abu tautu māksliniekiem. Šī sadarbība izpaužas ikgadējos kultūras un mākslas pasākumos abās valstīs.

Uzsākot 2007.gadā organizēt plenēru "Latvijas un Lietuvas sēļu amatnieki lauku sētā", kurš notika 2008.gadā, ļoti liela interese līdzdalībai šī plenēra norisē, seno amatu izzināšanā bija no zemnieku ģimenēm, lauku sētu saimniekiem un cilvēkiem, kas vēlas apgūt seno amatu prasmes. Tieši šī interese lika pamatus biedrības "Sēļu pūrs" dibināšanai.

Rume GP thumb

2007.gadā nodibinoties biedrībai "Sēļu pūrs" un pateicoties tās dalībnieku iniciatīvai, tika izstrādāta sēļu amatniecības centra "Rūme" koncepcija. Šī koncepcija tika atbalstīta no Zasas pagasta pašvaldības puses un 2008.gadā Zasas pagasta pašvaldība uzņēmās "Sēļu amatniecības centra "Rūme" projekta realizāciju, piešķirot apbūvei zemes gabalu Zasas centrā -  bijušā Zasas vidusskolas mācību dārza teritoriju.

2008.gadā Zasas pagasta padome pasūtīja SIA "A.Graumaņa arhitektu birojs" izstrādāt "Sēļu amatniecības centrs "Rūme" apbūves un labiekārtošanas tehnisko projektu. Izstrādātais tehniskais projekts deva iespējas sagatavot projekta dokumentāciju līdzfinansējuma piesaistei no Eiropas fondiem. 

Lai realizētu šo ieceri Zasas pagasta padome izveidoja projekta darba grupu, par projekta vadītāju ieceļot Andu Svarāni, projekta koordinatori Dainu Sauleviču un projekta grāmatvedi Ainu Dauksti. Darba grupa izstrādāja nepieciešamo projekta dokumentāciju un iesniedza izskatīšanai Zemgales plānošanas reģiona administrācijā.

animacija

Izskatot iesniegto projektu un ņemot vērā pieejamo finanšu apjomu tika atbalstīta daļa no izstrādātā projekta - vienas no piecām ēkām "Šķūnis-darbnīca" izbūve. Projekts "Sēļu amatniecības centra "Rūme" izveide" tika iekļauts  Eiropas fondu finansējuma Latvijas - Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projektā LLI-023 "Amatniecības sadarbības tīkls kā Latvijas - Lietuvas pierobežas pievilcības veicinātājs". 

2008.gada 20.jūnijā Zasas pagasta padome noslēdza līgumu ar Zemgales plānošanas reģiona administrāciju par finansējuma piešķiršanu (EUR 177 000) projekta "Sēļu amatniecības centra "Rūme" būvniecība" realizācijai. 2009.gadā tika izsludināts atklāts konkurss būvuzņēmēja noteikšanai, kurā uzvarēja būvniecības un restaurācijas firma SIA "Dziedrs". 

2009.gada 30.septembrī tika ielikti pamati pirmajai sēļu amatniecības centra "Rūme" ēkai, kurā tiks iekārtotas keramikas un kokapstrādes darbnīcas. Pateicoties SIA "Dziedrs" kolektīvam, īpaši tās vadītājam Kārlim Apinim un galvenajam namdarim Dainim Vecumam, 2010.gada jūlijā tā ir atvērta ikvienam interesentam.

logo all

Omnia mutantur, nihil interit