Projekta "Vidusbaltijas amatniecība" noslēguma konference Zasā

Linda

13.maijā mūsu novada Zasā norisinājās Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projekta „Amatniecības pārrobežu sadarbības tīkls kā Latvijas – Lietuvas pierobežas pievilcības veicinātājs“ noslēguma konference.

Projekta noslēguma konference pulcēja kopā visas projektā iesaistītās puses : projekta partnerus – pašvaldības, projekta koordinatorus, Programmas Tehniskā Sekretariāta pārstāvjus, pārstāvjus no Zemgales plānošanas reģiona, kā arī amatniecības centru koordinatorus.

Konferenci atklāja Zemgales plānošanas reģiona padomes priekšsēdētājs Aivars Okmanis un Jēkabpils novada domes priekšsēdētājs Edvīns Meņķis.

Esam paveikuši tiešām lielu darbu, to atzina Latvijas –Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas Apvienotā Tehniskā Sekretariāta parstāvji.

Projekts „Amatniecības pārrobežu sadarbības tīkls kā Latvijas – Lietuvas pierobežas pievilcības veicinātājs“ ir viens no lielākajiem, sarežģītākajiem un veiksmīgāk realizētajiem programmas ietvaros.

Projektu uzsāka īstenot 15 projekta partneri no Latvijas un Lietuvas, projekta laikā notikušas ļoti daudzas aktivitātes –pieredzes apmaiņas braucieni, dalība starptautiskās tūrisma izstādēs, izdoti bukleti un katalogi, kā arī tūrisma maršrutu karte, izveidota amatnieku datu bāze, sagatavota attīstības programma un rīcības plāns turpmākajiem gadiem...

Līdztekus šīm aktivitātēm, kuras īstenoja visi projekta partneri, savstarpēji sadarbojoties, katrs veica vēl daudzus darbus atsevišķi. Ir izveidoti 10 amatniecības centri, un katram izveidotajam amatniecības centram ir savs stāsts.

Katrs no partneriem prezentēja savu veiksmes stāstu, bet Zasieši – vīziju par turpmāko amatniecības tīkla veiksmīgu darbību.

Noslēdzot konferenci, tās dalībnieki tika aicināti uz amatniecības centru „Rūme“, kur tika izņemts keramikas ceplis un parādīts un pastāstīts Jēkabpils novada Zasas veiksmes stāsts.

Konferences laikā izskanēja ļoti daudz labu vārdu. Daudz pateicības par atbalstu un sapratni saņēma Latvijas –Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas Apvienotais Tehniskais Sekretariāts.

Viesi īpaši atzīmēja acīmredzamo mūsu novada izaugsmi un sakoptību par spīti ekonomiskajai krīzei. Tāpat augstu tika novērtēts projekta partneru savstarpējais komandas darbs.

Lietuvas partneri

Protams, varam lepoties arī ar to, ka Zasieši tika atzīmēti kā viena no labākajām projekta īstenošanas darba grupām.

Esam gandarīti, ka viens no projekta svarīgākajiem notikumiem – brīdis, kad visi projekta partneri var atskatīties uz paveikto, ir īstenojies pie mums, tepat Jēkabpils novada Zasā.

Daina Sauleviča,

projekta koordinatore

Informāciju par Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmu var atrast interneta vietnē www.latlit.eu .

Šī informācija ir sagatavota ar Eiropas Savienības atbalstu. Šīs informācijas saturs ir Zasas pagasta pārvaldes atbildība un nepauž Eiropas Savienības viedokli.

Mid Baltic Craft lv full