Durvis ver amatniecības centrs "Rūme"

Plenērs 2011 122

No 13. līdz 28.septembrim Zasā, amatniecības centrā “Rūme” jau būs apskatāmas divas projekta “Amatniecības pārrobežu sadarbības tīkls kā Latvijas – Lietuvas pierobežas pievilcības veicinātājs” ietvaros izveidotas starptautiskas izstādes : “Koktēlnieku un skulptoru plenērs Rokiškos” un “Vidusbaltijas karamāksla no XVI – XVIII gadsimtam”. Izstādes sagatavojušiprojekta partneri – Rokišku pilsētas muzejs un Biržai pils muzejs. Izstādes ir ceļojošas, tās bija un būs apskatāmas visu 15 projekta partneru mājvietās Latvijā un Lietuvā. Uz Zasu izstādes atbrauks no jaunā Vīpes amatniecības centra un tālāk ceļos uz Rokišku muzeju.

Pārrobežu sadarbības projekts “Amatniecības pārrobežu sadarbības tīls kā Latvijas – Lietuvas pierobežas pievilcības veicinātājs” aizsākās 2008.gada vasarā. Zasā ieradās Zemgales Plānošanas Reģiona attīstības plānošanas nodaļas speciālisti, lai runātu par iespējām, kā caur amatniecību un tūrismu attīstīt Latvijas un Lietuvas pierobežu. ZPR pārstāvji bija izteikuši vēlēšanos tikties ar biedrību “Sēļu pūrs”, jo šai organizācijai jau bija pieredze kopējos mākslas un amatniecības projektos ar Lietuvu, kā arī bija sagatavota vīzija un prezentācija par iespējamā amatniecības centra Zasā struktūru un mērķiem.

Tikšanās noslēdzās ar vienošanos starp Zasas pagasta padomi, biedrību “Sēļu pūrs” un ZPR attīstības plānošanas nodaļu par partnerību projekta “Amatniecības pārrobežu sadarbības tīkls kā Latvijas – Lietuvas pierobežas pievilcības veicinātājs” iesniegšanā un realizēšanā.

Projekts tika veiksmīgi iesniegts “Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2007 – 2013” Apvienotajā Tehniskajā Sekretariātā un apstiprināts īstenošanai.

Slēdzot līgumu ar programmas ATS, Zasas kā projekta partnera projekta budžets tika apstiprināts 177 185,00 eiro apmērā, no kuriem 85 % - Eiropas struktūrfondu līdzfinansējums, 5% - Latvijas Valsts līdzfinansējums un 10% - Zasas pagasta padomes līdzfinansējums. Projekta īstenošanas partnerības deklarāciju parakstīja 15 pašvaldības no Latvijas un Lietuvas, tai skaitā arī Zasas pagasta padome (pēc teritoriālās reformas līgumsaistības pārņēma Jēkabpils novada pašvaldība).

Projekta partneri ir savstarpēji ļoti cieši idejiski saistīti un finansiāli atbildīgi par projekta aktivitāšu ieviešanu, projekta tiesiskuma ievērošanu un mērķu izpildi, un ilgtspēju ne tikai projekta realizācijas laikā, bet arī 5 gadus pēs projekta īstenošanas beigām.

Projekta aktivitātes sadalāmas divos lielos blokos : katra atsevišķa projekta partnera aktivitātes un kopīgi īstenojamās aktivitātes, kuras ievieš vadošais projekta partneris – Zemgales Plānošanas Reģions. Zasas projekta partneris realizēja amatniecības centra būvniecību un starpautisku koktēlniecības meistardarbnīcu Zasā. Pēc pēdējo projekta izmaiņu apstiprināšanas, apgūstot projekta laikā ietaupītos finanšu līdzekļus, tiks iegādāts arī amatniecības centra aprīkojums – 1 darbagalds kokapstrādei, apgaismes ķermeņi telpām un melnās keramikas apdedzināšanas krāsns. No kopējām projekta aktivitātēm Zasas projekta partneris ir piedalījies un piedalīsies visās apmācībās, sapulcēs un stratēģijas plānošanas pasākumos, kurus paredz projekta īstenošanas gaita.

Jēkabpils novads šā projekta laikā ir plaši reklamēts starptautiskās tūrisma izstādēs/gadatirgos “Balttour” Rīgā un “Vivattur” Viļņā. Turpināsim reklamēt savu novadu arī nākamgad tāpat kā šogad – ar savu amatnieku piedalīšanos ar amatu demonstrējumiem tūrisma izstāžu laikā.

Mūsu amatnieki ir piedalījušies starptautiskos amatnieku festivālos Rokiškos, Bauskā, Tērvetē, Zasā un piedalīsies arī Dobelē, aušanas meistarklasēs.

Projekts Latvijas – Lietuvas pierobežai jau ir devis : Vidusbaltijas amatniecības karti ar 106 objektiem, kas saistīti ar amatniecību, pamatīgu katalogu “Zināmākie tradicionālo amatu meistari Šauļu un Zemgales pierobežas reģionā”, bukletu “Veiksmes stāsti”, ir uzņemta un demonstrēta televīzijā dokumentālā filma “Vidusbaltijas amati” un izveidotas 2 ceļojošas izstādes, kuras no 13.septembra būs apskatāmas arī Zasā. Vēl ir plānots un tiek gatavots katalogs par tradicionālajiem amatiem Latvijā un Lietuvā, buklets par projekta laikā izveidotajiem amatniecības centriem un digitālais koka apstrādes amatu muzejs.

Amatniekiem dota iespēja apgūt bez maksas biznesa pamatus un citas saimnieciskajai darbībai nepieciešamas zinības projekta ietvaros rīkotajos kursos Jelgavā un Viesītē no 23.līdz 26.augustam. No 6.līdz 10.septembrim amatnieki un amatniecības centru koordinatori dosies darba braucienā pa Latvijas un Lietuvas amatniecības centriem, lai mācītos pieredzi un iepazītos ar jaunizveidotajiem amatniecības centriem klātienē.

Projekta laikā no jauna uzbūvēti, rekonstruēti vai kā savādāk izveidoti 10 amatniecības centri gan Lietuvā, gan Latvijā. Īpaši tiks apmācīti jauno centru koordinatori, lai projekta rezultāti sasniegtu iecerēto mērķi.

Amatniecības centri un tai skaitā arī AC “Rūme” pildīs šādas funkcijas : projekta laikā un 5 gadus pēc realizācijas beigām nodrošinās amatniekus ar brīvi pieejamām telpām un aprīkojumu, kas iegādāts par projekta līdzekļiem; uzņems tūristus un popularizēs “Vidusbaltijas amatniecības kartē” iekļautos objektus; konsultēs amatniekus saimnieciskās darbības uzsākšanā; palīdzēs meklēt izstāžu un tirgus iespējas, savstarpēju kontaktu dibināšanu; uzturēs projekta laikā izveidotā amatniecības tīkla funkcionēšanu un veicinās starptautiskas amatniecības asociācijas izveidošanu.

Tā kā projekta “Amatniecības pārrobežu sadarbības tīkls kā Latvijas – Lietuvas pierobežas pievilcības veicinātājs” budžets nav bezgalīgs, jaunais amatniecības centrs, projektam noslēdzoties, būs aprīkots tikai ar kokapstrādes universālo darbagaldu un melnās keramikas apdedzināšanas cepli. Lai cilvēkiem būtu pieejams plašāks amatu piedāvājums un centrs varētu veiksmīgi pildīt savas funkcijas, biedrība “Sēļu pūrs” nodrošinās amatniecības centru ar datortehniku, ofisa mēbelēm, keramikas mufeli, keramikas virpām, aušanas stellēm, šujmašīnu, sīko kokapstrādes inventāru, skrūvbeņķi. Amatniecības centrā tiks eksponēti līdz šim sadarbībā ar Lietuvas amatniekiem tapušie mākslas darbi. Līdz ar to biedrība “Sēļu pūrs” nodrošinās daudzu amatu pieejamību un amatu demonstrējumus, piedalīšanos darba procesā, meistarklases, nometnes, ģimeņu un gadskārtu svētkus.

Kultūras pasākumus, kas saistīti ar amatniecību un gadskārtu ritiem, amatniecības centrs organizēs kopā ar Zasas kultūras namu, Zasas vidusskolu, Jēkabpils mākslas skolu un biedrību “Sēļu pūrs”, bagātinot kultūras un izglītības pasākumu klāstu Jēkabpils novadā.

Liels prieks par to, ka Jēkabpils novada pašvaldība un Zasas pagasta pārvalde meklē un atrod līdzekļus apkārtnes labiekārtošanai un komunikāciju ierīkošanai, piesaistot citu struktūrfondu līdzekļus un pašvaldības budžetu.

Pateicoties precīzam projekta darba grupas un Zasas pagasta pārvaldes darbam esam jau saņēmuši no ES struktūrfondiem pirmā projekta perioda ES fondu līdzfinansējuma daļas atmaksu un novērtēti ar pozitīvu projekta auditējumu.

Amatniecības centram “Rūme” būs sava simbolika un mājas lapa, kurā ikviens amatnieks varēs izvietot savu reklāmu, darbu katalogu, meklēt kontaktus un atrast informāciju par amatniekus interesējošu pasākumu gada plānu Latvijā un Lietuvā.

Amatniecības centrā “Rūme” īpaši gaidīti ir cilvēki ar konkrētām idejām un sadarbības ierosinājumiem. Gaidām ciemos !

Projekta vadītāja Anda Svarāne,

Mid Baltic Craft lv full