Biedrība "Sēļu pūrs" izsludina atklātu skiču konkursu projektā "Meistara lāde", projekta Nr.15/1-14.2/K7

lade

Konkursa mērķis ir izvēlēties 1 skici pārvietojamam ekspozīcijas objektam –amata meistara lādei (turpmāk tekstā – lāde), kas atbilst audēja/drēbnieka amata popularizēšanas prasībām. Lāde tiks izgatavota projekta „Meistara lāde” meistardarbnīcas laikā un izmantota kā patstāvīga ekspozīcija amatniecības centra „Rūme” ēkā, Zasā, Zasas pagastā, kā arī pārvietojama ekspozīcija pēc pieprasījuma.

Konkursā var piedalīties ikviena fiziska persona, kam ir atbilstoša pieredze kokapstrādes darbos – namdari, galdnieki, koktēlnieki un citi kokapstrādes speciālisti .

Iesniedzamo konkursa darbu skaits nav ierobežots, taču no visiem viena iesniedzēja iesniegtajiem darbiem konkursa komisija izvēlēsies tikai vienu darbu, kurš novērtēts ar augstāko punktu skaitu.

Konkursa darbi iesūtāmi pa pastu vai iesniedzami personīgi, norādot adresi: biedrība „Sēļu pūrs”, „Āres”, Zasa, Zasas pagasts, Jēkabpils novads, LV 5239, ar norādi „Skiču konkursam „Meistara lāde””.

Konkursa nolikumu, papildus paskaidrojumus par konkursa norisi, tehniskajām prasībām u.c. var iegūt biedrībā „Sēļu pūrs”, „Āres”, Zasa, Zasas pagasts, Jēkabpils novads, LV 5239, kontaktpersona Anda Svarāne, valdes priekšsēdētāja, e-pasts anda.svarane@gmail.com, tālr.26557249.    

   

Noslēdzas biedrības “Sēļu pūrs” projekta “Aprīkojuma iegāde amatniekiem” īstenošana

Projekta “Aprīkojuma iegāde amatniekiem” tiešais mērķis ir iegādāties pamatlīdzekļus: virtuves aprīkojumu, 3 pārvietojamas un 1 stacionāru podnieka virpu, lai biedrība varētu sniegt jaunus pakalpojumus un uzlabot esošo pakalpojumu kvalitāti.

Kopējā projekta attiecināmo izmaksu summa ir LVL 2905,00, no kuras 90% ir ELFLA līdzfinansējums un 10% ir Jēkabpils novada līdzfinansējums.

Atsaucoties uz iedzīvotāju padziļināto interesi par podniecību, biedrība nolēmusi izveidot keramikas studiju, kuras darbībai ir nepieciešamas podnieka virpas, gan stacionāras, gan pārvietojamas, jo bieži vien keramiķiem jāpiedalās ar amatu demonstrējumiem dažādos pasākumos un izbraukuma apmācībās. Projekta īstenošanas rezultātā biedrības pamatlīdzekļi ir papildinājušies ar 1 stacionāru un 3 pārvietojamām podnieku virpām, kuras uz šo brīdi jau tiek izmantotas projektā paredzētajiem mērķiem.

Apzinot iedzīvotāju interesi par citiem amatiem uzzinājām, ka, it sevišķi jauniešu vidū, trūkst zināšanu par ēdiena pagatavošanu mājas apstākļos, konservēšanu, seno latviešu ēdienu un dažādu tautu virtuvju tradīcijām. Arī vidējās un vecākās paaudzes cilvēki ar lielu entuziasmu gribētu iemācīties jaunas receptes vai dalīties ar saviem virtuves noslēpumiem. Virtuves izveidošana un nokomplektēšana ļauj sniegt jaunu pakalpojumu iedzīvotājiem - mājturības amatu skolu, kurā savstarpēji varēs sadarboties un dalīties zināšanām dažādas paaudzes.

Projekta rezultātā biedrība iegūst tehnisko bāzi jaunu pakalpojuma sniegšanai un esošo pakalpojumu uzlabošanai- praktiskām apmācībām mājturībā, keramikas amata apguvei, interešu un mūžizglītības dažādošanai, keramikas studijas izveidei, bērnu un jauniešu brīvā laika pavadīšanas iespēju dažādošanai un dalībai citos kultūras un izglītības pasākumos.

Projekts tiek īstenots brīvprātīgā kārtā, bez atalgojuma. Projektu īsteno biedrības biedri.

Informāciju sagatavoja biedrība “Sēļu pūrs”

LAD kopā


Projekta "Vidusbaltijas amatniecība" noslēguma konference Zasā

Linda

13.maijā mūsu novada Zasā norisinājās Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projekta „Amatniecības pārrobežu sadarbības tīkls kā Latvijas – Lietuvas pierobežas pievilcības veicinātājs“ noslēguma konference.

Projekta noslēguma konference pulcēja kopā visas projektā iesaistītās puses : projekta partnerus – pašvaldības, projekta koordinatorus, Programmas Tehniskā Sekretariāta pārstāvjus, pārstāvjus no Zemgales plānošanas reģiona, kā arī amatniecības centru koordinatorus.

Konferenci atklāja Zemgales plānošanas reģiona padomes priekšsēdētājs Aivars Okmanis un Jēkabpils novada domes priekšsēdētājs Edvīns Meņķis.

Esam paveikuši tiešām lielu darbu, to atzina Latvijas –Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas Apvienotā Tehniskā Sekretariāta parstāvji.

Projekts „Amatniecības pārrobežu sadarbības tīkls kā Latvijas – Lietuvas pierobežas pievilcības veicinātājs“ ir viens no lielākajiem, sarežģītākajiem un veiksmīgāk realizētajiem programmas ietvaros.

Projektu uzsāka īstenot 15 projekta partneri no Latvijas un Lietuvas, projekta laikā notikušas ļoti daudzas aktivitātes –pieredzes apmaiņas braucieni, dalība starptautiskās tūrisma izstādēs, izdoti bukleti un katalogi, kā arī tūrisma maršrutu karte, izveidota amatnieku datu bāze, sagatavota attīstības programma un rīcības plāns turpmākajiem gadiem...

Līdztekus šīm aktivitātēm, kuras īstenoja visi projekta partneri, savstarpēji sadarbojoties, katrs veica vēl daudzus darbus atsevišķi. Ir izveidoti 10 amatniecības centri, un katram izveidotajam amatniecības centram ir savs stāsts.

Katrs no partneriem prezentēja savu veiksmes stāstu, bet Zasieši – vīziju par turpmāko amatniecības tīkla veiksmīgu darbību.

Noslēdzot konferenci, tās dalībnieki tika aicināti uz amatniecības centru „Rūme“, kur tika izņemts keramikas ceplis un parādīts un pastāstīts Jēkabpils novada Zasas veiksmes stāsts.

Konferences laikā izskanēja ļoti daudz labu vārdu. Daudz pateicības par atbalstu un sapratni saņēma Latvijas –Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas Apvienotais Tehniskais Sekretariāts.

Viesi īpaši atzīmēja acīmredzamo mūsu novada izaugsmi un sakoptību par spīti ekonomiskajai krīzei. Tāpat augstu tika novērtēts projekta partneru savstarpējais komandas darbs.

Lietuvas partneri

Protams, varam lepoties arī ar to, ka Zasieši tika atzīmēti kā viena no labākajām projekta īstenošanas darba grupām.

Esam gandarīti, ka viens no projekta svarīgākajiem notikumiem – brīdis, kad visi projekta partneri var atskatīties uz paveikto, ir īstenojies pie mums, tepat Jēkabpils novada Zasā.

Daina Sauleviča,

projekta koordinatore

Informāciju par Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmu var atrast interneta vietnē www.latlit.eu .

Šī informācija ir sagatavota ar Eiropas Savienības atbalstu. Šīs informācijas saturs ir Zasas pagasta pārvaldes atbildība un nepauž Eiropas Savienības viedokli.

Mid Baltic Craft lv full

Šogad tūrisma izstādēs Rīgā un Viļņā

P1050471P1050459

Projekts „Amatniecības pārrobežu sadarbības tīkls kā Latvijas – Lietuvas pierobežas pievilcības veicinātājs” piedalījās ikgadējās tūrisma izstādēs „Balttour” un „Vivattur”.

Papildus jau pagājušajā gadā radītajai ar amatniecību saistītu tūrisma maršrutu kartei šogad prezentējām arī projekta laikā radīto bukletu par 10 amatniecības centriem, kuri renovēti, aprīkoti vai pat uzbūvēti pilnīgi no jauna projekta „Amatniecības pārrobežu sadarbības tīkls kā Latvijas – Lietuvas pierobežas pievilcības veicinātājs” laikā, piesaistot „Latvijas –Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2007-2013” līdzfinansējumu, Zemgalē un Ziemeļlietuvā.

Jaunajā bukletā iekļauts arī mūsu novada amatniecības centrs „Rūme”, tā rašanās vēsture, piedāvājums apmeklētājiem, kā arī nākotnes vīzija.

Par mūsu novada „Rūmi” abu tūrisma izstāžu apmeklētāji izrādīja lielu interesi, jo blakus informācijai papīra formā par amatniecības centriem, mūsu amatnieki rādīja gan keramikas izgatavošanas, gan kokapstrādes procesu. Bija viegli strādāt – katram interesantam varēja teikt : „Lūk, tas viss notiek šeit ! „Rūmē” ir šie paši amatnieki, kas strādā tepat blakus. Un bukletā jūs redzat gan kontaktinformāciju, gan aprakstu par piedāvātajiem pakalpojumiem. Un paņemiet arī tūrisma maršrutu karti, lai vieglāk mūs atrast !”.

Bijām patiesi priecīgi satikt draugus un paziņas – gan amatniekus, gan citu amatniecības centru koordinatorus un projektu vadītājus. Jau tagad ir skaidrs, ka ļoti laba sadarbība „Rūmei” gaidāma ar Dobeles Amatu māju, kā arī ar Rokišku amatniecības centru, kas ir Rokišku novada muzeja paspārnē.

Lietuvā, tūrisma izstādē „Vivattur 2011” vienojāmies ar Zemgales plānošanas reģiona projekta „Amatniecības pārrobežu sadarbības tīkls kā Latvijas – Lietuvas pierobežas pievilcības veicinātājs” vadību, ka šī projekta noslēguma konference notiks Zasā. Konferencē piedalīsies visu projekta partneru projektu vadītāji, pašvaldību vadītāji, kā arī amatnieki, kas ar savu klātbūtni un darbu mūs, projekta darba grupas Zemgalē un Ziemeļlietuvā, atbalstījuši visu projekta norises laiku.

Amatniecības centra „Rūme” koordinatore Daina Sauleviča,

Mid Baltic Craft lv full

Keramikas mufeļa iegāde

Biedrība "Sēļu pūrs" līdz šim ir organizējusi starptautiskus plenērus, radošās darbnīcas bērniem un meistardarbnīcas pieaugušajiem. Divu gadu laikā ir notikuši 8 pasākumi, kuru laikā to dalībniekiem tika dota iespēja bez maksas apgūt keramikas pamatus. Iegādājoties keramikas krāsni/mufeli, kas atbilst biedrības vajadzībām, biedrība ir ieguvusi pamatlīdzekli, kas nodrošinās iespēju jebkurā laikā piekļūt keramikas apdedzināšanas procesam. Tas nozīmē, ka biedrība turpmāk varēs organizēt atvērto keramikas darbnīcu, uzsākt interešu grupas- keramikas studijas izveidi un turpināt iesākto un jau par tradīcijām kļuvušo pasākumu īstenošanu. Keramikas krāsns, kas jebkurā laikā būs biedrībai pieejama un būs pietiekami energoefektīva, ļaus ievērojami palielināt to cilvēku skaitu, kas var piedalīties biedrības rīkotajos pasākumos. Atvērtās keramikas darbnīcas un keramikas studijas izveide nodrošinās amata apguvi labā vai jau profesionālā līmenī.

Projekts tiek īstenots brīvprātīgā kārtā, bez atalgojuma. Projektu īsteno biedrības biedri. Nepieciešamais projekta līdzfinansējums tiek nodrošināts no privātiem un biedrības līdzekļiem. Projekta ietvaros notiek keramikas apdedzināšanas krāsns/mufeļa iegāde un uzstādīšana. Izvēloties no trim piedāvājumiem, ir dota priekšroka mufeļa modelim, kas vislabāk atbilst biedrības vajadzībām, ir optimāli nokomplektēts, ar ražotāja garantijām un piegādātāja uzstādīšanu un lietošanas apmācību.

Projekts "Keramikas mufeļa iegāde" ir biedrības "Sēļu pūrs" ilgtermiņa mērķu un stratēģijas daļa. Biedrība ir uzstādījusi sev par mērķi sniegtZasas pagastāseno amatu apmācību pakalpojumus ar akreditētu apmācību programmu un tiesībām izsniegt amatu zeļļu, mācekļu un meistaru diplomus. Projektu "Keramikas mufeļa iegāde" nepieciešams īstenot, lai sāktu podnieka/keramiķa amata apmācību. Nākamajos gados paredzēts atrast līdzekļus, lai varētu sākt nodrošināt citu seno amatu- koktēlnieka/galdnieka, audēja, kalēja apmācībai nepieciešamo aprīkojumu. Biedrības "Sēļu pūrs" biedru vidū ir Latvijas Amatniecības Kameras diplomēti amatu meistari, kam ir tiesības apmācīt zeļļus un mācekļus un vadīt nodarbības visiem interesentiem. Biedrības ilgtermiņa mērķos ietilpst Sēlijas amatu meistaru apvienošana vienā biedrībā, kas sekmētu profesionālas amatniecības attīstību laukos un dotu iespēju vietējiem amatniekiem savus darbus prezentēt Latvijā un ārzemēs.

Vietējiem iedzīvotājiem radīsies iespēja apgūt jaunas prasmes un iemaņas, apgūstot keramiķa amatu. Tiem, kas jau līdz šim piedalījušies biedrības rīkotajos pasākumos, radošajās darbnīcās un meistardarbnīcās, būs iespējams padziļināt jau esošās zināšanas un praktiskās iemaņas. Biedrībai būs iespēja rīkot vairāk sabiedrisku un kultūras pasākumu( ģimeņu svētki, plenēri, nometnes, izstādes, gadatirgi, radošās un meistardarbnīcas), iekļaujot tajos keramikas nodarbības, tādējādi palielinot vietējo iedzīvotāju skaitu, kas varēs tajos piedalīties aktīvu dalībnieku, ne tikai skatītāju statusā.

Projekts "Keramikas mufeļa iegāde" ļaus vietējiem iedzīvotājiem dažādot mūžizglītības un interešu izglītības piedāvājumu uz vietas, sava pagasta teritorijā.

Jaunais mufelis


Attēlā – jaunajā keramikas krāsnī sānus silda pirmie podi.

LAD kopā


Izstāde "Akmens aug"

Visu februāri mākslas salonā „Pie Sīpolnieka” bija vērojama pirmā amatniecības centra „Rūme” keramikas studijas izstāde „Akmens aug”.

Izstādes nosaukums sasaucas ar darbos izmantoto materiālu – akmeni. Visi trauki veidoti no īpašas keramikas masas, kurā sajaucas baltais māls, akmens, zāģu skaidas un citi tikai pašiem autoriem zināmi materiāli.

keramikas studija

Izstāde kopumā atklāj vienkāršas, raupjas virsmas pirmatnību un gaišumu. No it kā parasta laukakmens izaug putni, cilvēki, asni un jaunas domas. Darbus veidojām kopā ar jaunajām studijas dalībniecēm - Līvu Porieti un Ingu Ļapustinu. Meitenes tika ievadītas keramikas noslēpumu, grūtību un pārsteigumu pasaulē. Šis lietišķās mākslas veids prasa izturību, fizisku spēku un labu formas izjūtu.

Līva Poriete : „Tā kā šī ir mana pirmā izstāde un pieredze šādā jomā, esmu gandarīta par padarīto un man ir liels prieks, ka mans roku darbs var kādu priecēt. Radot šos darbus, nemaz nedomāju, ka gala rezultāts būs tik labs. Tas nemaz nav tik vienkārši un ceļš līdz izstādei ir diezgan sarežģīts”.

Inga Ļapustina : „Tā bija mana pirmā izstāde, esmu ar to apmierināta. Darbi sanākuši skaisti, mazs prieciņš, ka esi ko tādu izgatavojis.”

Pirmā kolekcija izstādei radās, cieši strādājot kopā jau pieredzējuša mākslinieka rokām un prātam piesaistot jauno dalībnieču lielo vēlmi un interesi veidot un saredzēt jau profesionālus paņēmienus, darbojoties keramikā kā mākslā.

Liels bija mūsu pārsteigums, kad jau iekārtojot izstādi, cilvēki darbus vēlējās iegādāties. Kopumā šo izstādi vērtēju kā pirmo, bet jau kvalitatīvi paveikto darbu, kuram ir ne tikai skatītāji, bet arī pircēji.

Amatniecības centra „Rūme” keramikas studija drīzumā uzņems jaunus dalībniekus, kuriem būs iespēja mācīties arī virpoto trauku gatavošanas tehnoloģiju, jo LEADER projekta ietvaros ir iegādātas četras podnieku virpas.

Anda Svarāne, amatniecības centra „Rūme” keramikas studijas vadītāja.

Mid Baltic Craft lv full

Jaunumi "Rūmē"

Amatniecības centrs „Rūme” Zasā aicina apskatīt pasaules apceļotāja Ainara Vladimirova foto izstādi „Pasaules valstis”. Izstādē – fotogrāfijas no 84 pasaules valstīm: Austrālija, Okeānija, Dienvidamerika, Eiropa un Āzija.

izstad 1

Izstāde būs apskatāma visu februāri un martu.

izstad 2

Par godu tam, ka saule, lai arī lēnu, tomēr griežas uz pavasara pusi, Sveču dienā „Rūmē” notika sveču liešana. Sveces raibas, strīpainas un smaržīgas… katra visskaistākā un mīļākā. Nolemts – nākamgad liesim vēl !

sveces

No 14.februāra līdz 18.februārim „Rūme” pulcēs jauniešus projektu nedēļā. Darba plānā : jauniešu sabiedriskās organizācijas izveidošana un iepazīšanās ar struktūrfondu un valsts atbalstīto projektu programmu iespējām.

lieldienas

Aprīlis un Lieldienas pienāks ļoti ātri, lai cik šī ziema šķiet bezgalīga. Jau laikus vēlos aicināt novada iedzīvotājus uz Lieldienu rīta olu krāsošanu. Apmainīsimies olu krāsošanas tehnikām, izmēģināsim vecmāmiņu receptes. Re, kādas smukas oliņas uzkrāsoju pagājšgad.


Mid Baltic Craft lv full

Aušanas meistardarbnīcas Dobeles amatu mājā

Dobeles amatu maja  11

Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas atbalstītā projekta „Amatniecības pārrobežu sadarbības tīkls kā Latvijas-Lietuvas pierobežas pievilcības veicinātājs” ietvaros Dobelē, Dobeles Amatu mājā, Baznīcas ielā 8, laika posmā no 2010. gada 19. novembra līdz 28. novembrim notika aušanas meistardarbnīcas, kurās piedalījās arī Jēkabpils novada amatnieki, pārstāvot novada amatniecības centru „Ŗūme”.

Desmit dienas Dobeles Amatu mājā darbojās aušanas meistari no Latvijas un Lietuvas, tā bija pieredzes apmaiņa, jaunu zināšanu apgūšana, aušanas prasmju nodošana jaunajiem meistariem, meistaru darbu izrādīšana un noslēgumā – darbu izstāde. Meistarklases vadīja TLMS „Avots” aušanas meistares - Antra Kārkla un Daina Ieviņa, kā arī amatu meistari: Dr. hist. Anete Karlsone, Māris Maniņš un TLMS meistares no Saldus. Programmā ietilpa: netradicionālo materiālu aušana „Ideju meklējumos”, dzijas krāsošana, tradicionālā aušana, darbu noformēšana un pieredze, kā arī plašs darbības lauks citās aušanas darbnīcās.

1969. gadā Dobelē izveidojās aušanas pulciņš bez nosaukuma, pēc gadiem tas pārtapa par studiju un tai pievienojās pinēji un arī audēju grupa. Ilgus gadus kopš pulciņa dibināšanas, kolektīva vadītāja bija Erna Embovica, kuras vadībā tika iegūts – TLMS „Avots” vārds. 2009. gadā TLMS nosvinēja savu 40 gadu jubileju. No 2003. gada studijas vadībā gados jaunas meistares –amatnieces: Antra Kārkla, Kristīne Jankeviča (no 2007. g.) un Edīte Bēvalde (no 2010. gada oktobra).

Studijas „Avots” pūrā ir neskaitāmi darbi, kuri izstādīti vietējās un valsts nozīmes izstādēs Latvijā, Lietuvā un Igaunijā. Panākumiem bagāta bija latviešu tautas tērpi demonstrēšana Dziesmu svētkos.

Aušanas meistardarbnīcas bija vienreizēja iespēja gan aušanas prasmju iesācējiem, gan meistariem ar pieredzi. Tā kā Jēkabpils novada amatniecības centrā „Rūme” nu jau ir arī stelles, mūsu amatniekiem ļoti noderēs prasmes un arī kontakti, ko ieguvām Dobeles Amatu mājā. Paldies meistardarbnīcu organizatoriem un nodarbību vadītājiem !

Daina Sauleviča.

daina.saulevica@gmail.com

Informāciju par Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmu var atrast interneta vietnē www.latlit.eu .

Šī informācija ir sagatavota ar Eiropas Savienības atbalstu. Šīs informācijas saturs ir Zasas pagasta pārvaldes atbildība un nepauž Eiropas Savienības viedokli.

Mid Baltic Craft lv full

Amatnieki dibina kontaktus un apmainās idejām

gal b 955605

No 6. līdz 10. septembrim projekta „Amatniecības pārrobežu sadarbības tīkls kā Latvijas – Lietuvas pierobežas pievilcības veicinātājs” partneri devās kopīgā pieredzes apmaiņas braucienā uz jau izveidotajiem Latvijas un Lietuvas amatniecības centriem, amatnieku kopienām, kā arī vienkārši amatnieku darbnīcām. Galvenokārt piedalījās amatnieki no projekta īstenošanas teritorijas, bet braucienā devās arī jaunizveidoto amatniecības centru koordinatori un projekta partneru projektu vadītaji. Kopā piecu dienu laikā apmeklējām 11 objektus, kas saistīti ar amatniecību Latvijā un Lietuvā, bet 9.septembrī, Kuršenai Amatniecības un mākslas centrā notika sanāksme par topošo 5 gadu attīstības plānu, kuru ekspertu grupa gatavo projekta laikā izveidotajiem amatniecības centriem. Jēkabpils novadu kā projekta partneri parstāvēja, amatniecības centra „Rūme” koordinatore Daina Sauleviča un zasiete Danuta Kiopa, kura „Rūmē” sēdīsies pie stellēm. Patīkami, ka mūsu tuvajos kaimiņos – Viesītē, ir tikko nodibināta jauna amatnieku biedrība, kura arī tika parstāvēta šai braucienā.

Brauciena pirmajā dienā, 6.septembrī, apmeklējām projekta „Amatniecības pārrobežu sadarbības tīkls kā Latvijas – Lietuvas pierobežas pievilcības veicinātājs” laikā izveidoto Bauskas amatniecības centru. Bauskas projekta partneris, tāpat kā mēs, vel aizvien ir amatniecības centra iekārtošanas procesā – „Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2007 – 2013” Tehniskajam sekretariātam ir iesniegtas pēdējās projekta izmaiņas, kuras paredz vēl dažus papildus darbus par labu Bauskas amatniecības centra veiksmīgai darbībai, jo projekta laikā arī baušķeniekiem ir izdevies ietaupīt finanšu līdzekļus. Bauskas amatniecības centrā plānots strādāt ar koku, mālu un darināt rokdarbus.

6.septembrī apmeklējām arī amatniecības, atpūtas un izglītības centru „Mazā Kāpa” Koknesē. „Mazā Kāpa” ir privāts uzņēmums, kas atrodas pašā Pērses krastā, ļoti skaistā vietā un specializējies ādas apstrādē. Īpašniece Inese Kāpiņa dalījās ar amatniekiem sava veiksmīgā mazā biznesa noslēpumos, iedrošinot ikvienu nežēlot pūles un uzsākt ar amatu nodarboties kā ar maizes darbu, nevis tikai hobiju. „Mazajā Kāpā” ikvienam bija ļauts iemēģināt roku pašos vienkāršākajos ādas apstrādes darbos. Domāju, ka tos ādas atslēgu piekariņus, ko izgatavojām pie Ineses, atgriežoties no brauciena, mājiniekiem lepni atrādījām pirmāmkārtām.

Brauciena otrajā dienā, 7.septembrī, pirmā pietura bija visiem mums labi pazīstamā maizes ceptuve „Liepsalas” Klintainē, kurai retais pabrauc garām atceļā no Rīgas. Visi kāro pārvest mājās kaut vienu svaigās, smaržīgās maizes kukulīti. Bet vai visi zina, ka „Liepsalu” saimnieks uzsācis savu biznesu, pirmo maizi cepot krāsnī, kas izgatavota no lielas metāla mucas? Šī maizes krāsns vel aizvien apskatāma „Liepsalu” pagalmā, aislēpusies nedaudz aiz galvenās ēkas. Tāpat varam no „Liepsalām” pamācīties sadarbošanās mākslu, jo graciozā Vikingu laiva „Lāčplēsis”, kura pietauvota „Liepsalu” ostā, pieder pavisam citam uzņēmējam. No lieliskajām kaimiņu attiecībām labums tiek gan vienam, gan otram.

No Klintaines devāmies uz Zasu. Par amatniecības centru „Rūme” mūsu novada iedzīvotajiem laikam gan viss ir zināms. Tik daudzas publikācijas ir bijušas gan Jēkabpils novada interneta vietnē, gan novada ikmēneša laikrakstā „Ļaudis un darbi”, ka tiem, kuri vēl grib kaut ko vairak uzzināt, atliek vien atbraukt pašiem un apskatīt „Rūmi” Zasā, papliķēt sānu kādam smaržīgam sienas baļķim un parunāties par nākotnes plāniem.

8.septembrī jau bijām tikuši līdz tuvējām ārzemēm – Lietuvai, Rokiškiem. Kalējam Rolandas Kriaučiūnas ir sava smēde turpat Rokišku pilsētā. Rolandas nestrādā viens, viņam vienmēr ir kāds palīgs, arī jaunā maiņa jau sākot pamazām iezīmēties. Plānots smēdi paplašināt, jo ar produkcijas noietu grūtību nav. Kalējam pieder arī savs neliels amatniecības un mākslas priekšmetu veikaliņš turpat, dzīvojamās mājas ielas pusē. Protams, ka veikaliņā tirgo ne tikai viņa paša saražoto. Rolandas nav skaudīgs – viņš saprot, ka viens pats tālu netiksi. Ir japalīdz citiem un citi palīdzēs tev.

Tajā pašā dienā paspējām apskatīt Biržu pili Lietuvā, kur projekta „Amatniecības pārrobežu sadarbības tīkls kā Latvijas – Lietuvas pierobežas pievilcības veicinātājs” ietvaros tiek apkopota informācija par kara amatiem, notiek arheoloģiski petījumi. Turpat, Biržos, apmeklējām arī Biržu alus darītavu. Biržos aldara amats ir lielā cieņā. Kad pilsēta kara laikā bijusi pilnībā nopostīta, pilsetnieki nolēmuši, ka pirmais, kas jāatjauno, ir alus darītava.

Turpinot iepazīt dažādus amatniecības modeļus, 9.septembrī apmeklējām Kirkilai ciematu Lietuvā. Kirkilai amatnieki apvienojušies kopienā, uzņem tūristus, demonstrējot senās amatu prasmes. Piedāvā degustēt pēc senām receptēm gatavotus ēdienus (zivju zupa esot ļoti garšīga), iegādāties savus amatniecības izstrādājumus : tekstilizstrādājumus, saimniecības priekšmetus no koka, kalumus un gleznas. Turpat var apskatīt seno saimniecības priekšmetu un darbarīku ekspozīciju.

Nākamā pietura – Kuršenai amatniecības un mākslas centrs. Kuršenai amatnieki iekārtojušies vecā koka pilī. Šis amatniecības centrs uzsācis savu darbību kā vieta, kur amatniekiem sapulcēties un izkratīt sirdis. Kuršenai katru gadu, podnieku plenēru laikā, tiek kronēts „Podnieku karalis”. Tiek realizēti ES struktūrfondu projekti, kas saistīti ar amatniecību, rīkoti pasākumi, izstādes. Diemžēl koka pils, kurā mitinas amatniecības centrs, nepieder amatniekiem vieniem pašiem. Tādēļ tiek zaudētas iespējas skaisto koka ēku, kas atrodas praktiski avārijas stāvoklī, renovēt.

Kuršenai amatniecības un mākslas centrā notika arī sanāksme par 5 gadu attīstības plānu projekta „Amatniecības pārrobežu sadarbības tīkls kā Latvijas – Lietuvas pierobežas pievilcības veicinātājs” laikā izveidotajiem amatniecības centriem. Uz sanāksmi bija ieradušies eksperti, kuriem uzticēts šo plānu sastādīt. Sanāksmē galvenokārt runājām par visu iespējamo līdzekļu izmantošanu, lai projekta laikā izveidotais amatniecības tīkls strādātu maksimāli efektīvi. Ideju ir daudz, arī smagu jautājumu ir daudz. Zinu, ka daudziem amatniekiem šī diskusija atvēra acis uz kļūdām, tāpat kā jauno amatniecības centru koordinatoriem norādīja uz lielākajiem darbiem, kas viņiem būs jāpaveic, lai amatniecības centri savu misiju īstenotu pec iespējas labāk.

Brauciena pēdējā dienā, 10.septembrī, pabijām Dargaičiai etnogrāfiskajā ciematā, Lietuvā. Dargaičiai ciems ir īpatnējs ar senu koka ēku abpūvi un ciemata plānojumu – visas mājas ir vienas vienīgas ielas garumā. Ciematā var iemācīties izgatavot pats savu lupatu lelli un māla svilpaunieku. Nogurušiem ceļiniekiem piedāvā arī naktsmājas un mājas maltītes.

Noslēdzot braucienu, mūs sagaidīja Dobeles Amatu māja, kas arī ir radīta projekta „Amatniecības pārrobežu sadarbības tīkls kā Latvijas – Lietuvas pierobežas pievilcības veicinātājs” laikā. Amatu mājā darbi jau ir pilnībā pabeigti, tajā atrodas audēju darbnīca, saimes istaba, atpūtas istaba, telpa izstādēm un telpa rokdarbniekiem. Dobele blakus kultūras namam ir ieguvusi atbalsta punktu saviem amatniekiem, galvenokārt tekstilniekiem. Gribas atzīmēt dobelnieku veiksmīgo arhitekta izvēli – gan pati ēka, gan iekārtojums ir ļoti gaumīgi un mājīgi. Ja būsiet Dobelē, noteikti apmeklējiet Amatu māju !

Šķiroties Jelgavā norunājām, ka šādi pieredzes apmaiņas braucieni ir jāatkārto, un turpmāk vismaz reizi gadā amatniekiem jādod iespēja apciemot savus kolēģus, lai sapurinātos, apmainītos idejām, atjaunotu vecos un dibinātu jaunus kontaktus. Šoreiz tiešām bija žēl šķirties – tik daudz kas palika vēl neizrunāts.

Tādēļ lūgums visiem Jēkabpils novada amatniekiem, tiem, kas vēlas par tādiem kļūt un jebkuram, kam ir interese : zvaniet, rakstiet vēstules, atbrauciet uz „Rūmi” Zasā !

Jo vairāk mēs kopīgi domāsim, radīsim, meklēsim un strādāsim, jo labāk katram no mums klāsies.

Daina Sauleviča,

Amatniecības centra „Rūme” koordinatore

Informāciju par Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmu var atrast interneta vietnē www.latlit.eu .

Šī preses relīze ir sagatavota ar Eiropas Savienības atbalstu. Šīs preses relīzes saturs ir Zasas pagasta pārvaldes atbildība un nepauž Eiropas Savienības viedokli.

Mid Baltic Craft lv full

Durvis ver amatniecības centrs "Rūme"

Plenērs 2011 122

No 13. līdz 28.septembrim Zasā, amatniecības centrā “Rūme” jau būs apskatāmas divas projekta “Amatniecības pārrobežu sadarbības tīkls kā Latvijas – Lietuvas pierobežas pievilcības veicinātājs” ietvaros izveidotas starptautiskas izstādes : “Koktēlnieku un skulptoru plenērs Rokiškos” un “Vidusbaltijas karamāksla no XVI – XVIII gadsimtam”. Izstādes sagatavojušiprojekta partneri – Rokišku pilsētas muzejs un Biržai pils muzejs. Izstādes ir ceļojošas, tās bija un būs apskatāmas visu 15 projekta partneru mājvietās Latvijā un Lietuvā. Uz Zasu izstādes atbrauks no jaunā Vīpes amatniecības centra un tālāk ceļos uz Rokišku muzeju.

Pārrobežu sadarbības projekts “Amatniecības pārrobežu sadarbības tīls kā Latvijas – Lietuvas pierobežas pievilcības veicinātājs” aizsākās 2008.gada vasarā. Zasā ieradās Zemgales Plānošanas Reģiona attīstības plānošanas nodaļas speciālisti, lai runātu par iespējām, kā caur amatniecību un tūrismu attīstīt Latvijas un Lietuvas pierobežu. ZPR pārstāvji bija izteikuši vēlēšanos tikties ar biedrību “Sēļu pūrs”, jo šai organizācijai jau bija pieredze kopējos mākslas un amatniecības projektos ar Lietuvu, kā arī bija sagatavota vīzija un prezentācija par iespējamā amatniecības centra Zasā struktūru un mērķiem.

Tikšanās noslēdzās ar vienošanos starp Zasas pagasta padomi, biedrību “Sēļu pūrs” un ZPR attīstības plānošanas nodaļu par partnerību projekta “Amatniecības pārrobežu sadarbības tīkls kā Latvijas – Lietuvas pierobežas pievilcības veicinātājs” iesniegšanā un realizēšanā.

Projekts tika veiksmīgi iesniegts “Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2007 – 2013” Apvienotajā Tehniskajā Sekretariātā un apstiprināts īstenošanai.

Slēdzot līgumu ar programmas ATS, Zasas kā projekta partnera projekta budžets tika apstiprināts 177 185,00 eiro apmērā, no kuriem 85 % - Eiropas struktūrfondu līdzfinansējums, 5% - Latvijas Valsts līdzfinansējums un 10% - Zasas pagasta padomes līdzfinansējums. Projekta īstenošanas partnerības deklarāciju parakstīja 15 pašvaldības no Latvijas un Lietuvas, tai skaitā arī Zasas pagasta padome (pēc teritoriālās reformas līgumsaistības pārņēma Jēkabpils novada pašvaldība).

Projekta partneri ir savstarpēji ļoti cieši idejiski saistīti un finansiāli atbildīgi par projekta aktivitāšu ieviešanu, projekta tiesiskuma ievērošanu un mērķu izpildi, un ilgtspēju ne tikai projekta realizācijas laikā, bet arī 5 gadus pēs projekta īstenošanas beigām.

Projekta aktivitātes sadalāmas divos lielos blokos : katra atsevišķa projekta partnera aktivitātes un kopīgi īstenojamās aktivitātes, kuras ievieš vadošais projekta partneris – Zemgales Plānošanas Reģions. Zasas projekta partneris realizēja amatniecības centra būvniecību un starpautisku koktēlniecības meistardarbnīcu Zasā. Pēc pēdējo projekta izmaiņu apstiprināšanas, apgūstot projekta laikā ietaupītos finanšu līdzekļus, tiks iegādāts arī amatniecības centra aprīkojums – 1 darbagalds kokapstrādei, apgaismes ķermeņi telpām un melnās keramikas apdedzināšanas krāsns. No kopējām projekta aktivitātēm Zasas projekta partneris ir piedalījies un piedalīsies visās apmācībās, sapulcēs un stratēģijas plānošanas pasākumos, kurus paredz projekta īstenošanas gaita.

Jēkabpils novads šā projekta laikā ir plaši reklamēts starptautiskās tūrisma izstādēs/gadatirgos “Balttour” Rīgā un “Vivattur” Viļņā. Turpināsim reklamēt savu novadu arī nākamgad tāpat kā šogad – ar savu amatnieku piedalīšanos ar amatu demonstrējumiem tūrisma izstāžu laikā.

Mūsu amatnieki ir piedalījušies starptautiskos amatnieku festivālos Rokiškos, Bauskā, Tērvetē, Zasā un piedalīsies arī Dobelē, aušanas meistarklasēs.

Projekts Latvijas – Lietuvas pierobežai jau ir devis : Vidusbaltijas amatniecības karti ar 106 objektiem, kas saistīti ar amatniecību, pamatīgu katalogu “Zināmākie tradicionālo amatu meistari Šauļu un Zemgales pierobežas reģionā”, bukletu “Veiksmes stāsti”, ir uzņemta un demonstrēta televīzijā dokumentālā filma “Vidusbaltijas amati” un izveidotas 2 ceļojošas izstādes, kuras no 13.septembra būs apskatāmas arī Zasā. Vēl ir plānots un tiek gatavots katalogs par tradicionālajiem amatiem Latvijā un Lietuvā, buklets par projekta laikā izveidotajiem amatniecības centriem un digitālais koka apstrādes amatu muzejs.

Amatniekiem dota iespēja apgūt bez maksas biznesa pamatus un citas saimnieciskajai darbībai nepieciešamas zinības projekta ietvaros rīkotajos kursos Jelgavā un Viesītē no 23.līdz 26.augustam. No 6.līdz 10.septembrim amatnieki un amatniecības centru koordinatori dosies darba braucienā pa Latvijas un Lietuvas amatniecības centriem, lai mācītos pieredzi un iepazītos ar jaunizveidotajiem amatniecības centriem klātienē.

Projekta laikā no jauna uzbūvēti, rekonstruēti vai kā savādāk izveidoti 10 amatniecības centri gan Lietuvā, gan Latvijā. Īpaši tiks apmācīti jauno centru koordinatori, lai projekta rezultāti sasniegtu iecerēto mērķi.

Amatniecības centri un tai skaitā arī AC “Rūme” pildīs šādas funkcijas : projekta laikā un 5 gadus pēc realizācijas beigām nodrošinās amatniekus ar brīvi pieejamām telpām un aprīkojumu, kas iegādāts par projekta līdzekļiem; uzņems tūristus un popularizēs “Vidusbaltijas amatniecības kartē” iekļautos objektus; konsultēs amatniekus saimnieciskās darbības uzsākšanā; palīdzēs meklēt izstāžu un tirgus iespējas, savstarpēju kontaktu dibināšanu; uzturēs projekta laikā izveidotā amatniecības tīkla funkcionēšanu un veicinās starptautiskas amatniecības asociācijas izveidošanu.

Tā kā projekta “Amatniecības pārrobežu sadarbības tīkls kā Latvijas – Lietuvas pierobežas pievilcības veicinātājs” budžets nav bezgalīgs, jaunais amatniecības centrs, projektam noslēdzoties, būs aprīkots tikai ar kokapstrādes universālo darbagaldu un melnās keramikas apdedzināšanas cepli. Lai cilvēkiem būtu pieejams plašāks amatu piedāvājums un centrs varētu veiksmīgi pildīt savas funkcijas, biedrība “Sēļu pūrs” nodrošinās amatniecības centru ar datortehniku, ofisa mēbelēm, keramikas mufeli, keramikas virpām, aušanas stellēm, šujmašīnu, sīko kokapstrādes inventāru, skrūvbeņķi. Amatniecības centrā tiks eksponēti līdz šim sadarbībā ar Lietuvas amatniekiem tapušie mākslas darbi. Līdz ar to biedrība “Sēļu pūrs” nodrošinās daudzu amatu pieejamību un amatu demonstrējumus, piedalīšanos darba procesā, meistarklases, nometnes, ģimeņu un gadskārtu svētkus.

Kultūras pasākumus, kas saistīti ar amatniecību un gadskārtu ritiem, amatniecības centrs organizēs kopā ar Zasas kultūras namu, Zasas vidusskolu, Jēkabpils mākslas skolu un biedrību “Sēļu pūrs”, bagātinot kultūras un izglītības pasākumu klāstu Jēkabpils novadā.

Liels prieks par to, ka Jēkabpils novada pašvaldība un Zasas pagasta pārvalde meklē un atrod līdzekļus apkārtnes labiekārtošanai un komunikāciju ierīkošanai, piesaistot citu struktūrfondu līdzekļus un pašvaldības budžetu.

Pateicoties precīzam projekta darba grupas un Zasas pagasta pārvaldes darbam esam jau saņēmuši no ES struktūrfondiem pirmā projekta perioda ES fondu līdzfinansējuma daļas atmaksu un novērtēti ar pozitīvu projekta auditējumu.

Amatniecības centram “Rūme” būs sava simbolika un mājas lapa, kurā ikviens amatnieks varēs izvietot savu reklāmu, darbu katalogu, meklēt kontaktus un atrast informāciju par amatniekus interesējošu pasākumu gada plānu Latvijā un Lietuvā.

Amatniecības centrā “Rūme” īpaši gaidīti ir cilvēki ar konkrētām idejām un sadarbības ierosinājumiem. Gaidām ciemos !

Projekta vadītāja Anda Svarāne,

Mid Baltic Craft lv full